Uw online marketingbureau l Get-Traffic

Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. In het hierna volgende wordt onder ‘cliënt(e)’ verstaan degene aan wie Get-Traffic een aanbieding doet tot het leveren van zaken en/of diensten evenals degene met wie Get-Traffic een overeenkomst sluit tot het leveren van zaken en/of diensten.

1.2. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de cliënt(e) of derde, toepasselijk op alle (af)leveringen van zaken en/of diensten van Get-Traffic aan de cliënt(e), evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals aanbiedingen, orderbevestigingen en (af)leveringen.

1.3. Indien de client(e) voorafgaande aan- of bij acceptatie van de transactie met Get-Traffic verwijst naar haar eigen inkoopvoorwaarden, dan is Get-Traffic hieraan niet gebonden. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Get-Traffic zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende transactie(s) of overeenkomst(en).

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen van Get-Traffic zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de (af)levertijd en (af)leverbaarheid betreft en zijn gedurende 15 dagen na de op de aanbieding vermelde datum van kracht, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de cliënt(e), heeft Get-Traffic het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De inhoud van alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Get-Traffic slecht bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Get-Traffic is bevestigd. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de cliënt(e) verstrekte gegevens.

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand middels acceptatie door de cliënt(e) van de door Get-Traffic uitgebrachte aanbieding of door verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Get-traffic en wel vanaf de dagtekening daarvan.

3.2. Voor werkzaamheden/(af)leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel of door vertegenwoordigers of door andere personen in alle gevallen namens Get-Traffic binden Get-Traffic slechts indoen deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door Get-Traffic zijn bevestigd.

3.4. Get-Traffic is gerechtigd om – indien Get-Traffic dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering  van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de cliënt(e) zullen worden doorberekend conform de door Get-Traffic verstrekte prijsopgave.

3.5. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, en indien van toepassing, geldt iedere met Get-Traffic gesloten overeenkomst voor onbepaalde duur. In het geval dat is overeengekomen dat Get-Traffic onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de client(e) uitvoert, dan wordt die overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van één jaar en stilzwijgend steeds één jaar te worden verlengd, tenzij de client(e) of Get-Traffic 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode aan de andere partij schriftelijk te kennen geeft geen verlenging te wensen. Detachering geldt steeds voor de overeengekomen periode en bij gebreke van afspraken hieromtrent steeds voor één maand.

3.6. Indien de overeenkomst voor onderhoudswerkzaamheden (het onderhouden van de Google Adwords campagne) voortijdig wordt opgezegd is Get-Traffic gerechtigd kosten voor het opzetten van de campagne en de kosten voor onderhoud minus het betaalde bedrag in rekening te brengen bij de cliënt(e).

3.7. Annulering van een overeenkomst/ opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de werkzaamheden, detachering en/of training. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, detachering en/of training is de client(e) een vergoeding van 50% van het geannuleerde overeenkomst/ opdracht verschuldigd. Wanneer annulering twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, detachering en/of training plaats vindt dient het gehele factuurbedrag betaald te worden.

4. Prijzen
4.1. Tenzij schriftelijk anders in de prijslijst of aanbieding vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Elke wijziging van het BTW tarief zal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4.2. De prijzen genoemd op de website zijn gebaseerd op een kleine tot middelgrote omvang van de Google Adwords. Wanneer de cliënt(e) meer dan 30 zoekwoorden in onderhoud wil geven is Get-Traffic gerechtigd ander prijzen te hanteren.

4.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, vervoer, installatie, materialen, valutaverschillen, etc. al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is Get-Traffic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4.4. De verschuldigde bedragen voor op termijn herhalende diensten (zoals webhosting, website onderhoud en/of onderhoud aan een Google campagne) dient de cliënt(e) aan het begin van een jaar te voldoen, dan wel per periode van 3 maanden bij hogere bedragen (bij diensten zoals, detachering of trainingen). 

4.5. Tenzij schriftelijk anders in de prijslijst of aanbieding staat vermeld, zijn de door Get-Traffic opgegeven prijzen: - gebaseerd op (af)levering af fabriek/magazijn; - vermeld in Euro; - exclusief de kosten van in- en uitladen en verzekering; - worden installatiekosten voor programmatuur en/of apparatuur alsmede kosten verband houdende met implementatiewerkzaamheden, detachering van personeel of andere werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de gebruikelijke door Get-Traffic gehanteerde uurtarieven in rekening gebracht; - exclusief onderhoudskosten.

4.6. Bij een factuurbedrag van Euro 2500,00 of minder heeft Get-Traffic het recht om administratie- en (indien van toepassing) verzendkosten in rekening te brengen, welke kosten “één-op-één” aan de cliënt(e) zullen worden doorberekend met een minimum van Euro 10,00. Daarnaast heeft Get-Traffic in alle gevallen het recht 2% over het factuurbedrag terzake kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

5. (Af)levering
5.1. Opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige (af)levering dient Get-Traffic schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij Get-Traffic nog een redelijke termijn tot (af)levering moet worden geboden.

5.2. Get-Traffic is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de cliënt(e) aan al zijn openstaande (betalings-)verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

5.3 Klachten van een cliënt(e) dienen schriftelijk worden ingediend binnen de termijn van twee weken na constatering van de mogelijke tekortkoming die geleid heeft tot het doen van de klacht.

6. Afname
6.1. De cliënt(e) is verplicht aan de (af)levering mee te werken, alsmede het afgeleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het (af)geleverde door de cliënt(e), behoudt Get-Traffic zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de cliënt(e).

6.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde zaken en/of diensten ter (af)levering zijn aangeboden doch (af)levering onmogelijk is gebleken. 

6.3. Indien de cliënt(e) de producten en/of diensten niet binnen de besproken termijn afneemt heeft Get-Traffic het recht de diensten geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen bij de cliënt(e).

7. Dienstverlening en detachering
7.1. Dit artikel terzake uitvoering van opdracht tot dienstverlening of detachering van personeel is uitsluitend van toepassing voor de duur van de overeenkomst. Get-Traffic is gerechtigd bij de uitvoering van het onderhoud derden in te schakelen.

7.2. De door Get-Traffic te verlenen diensten omvatten bijvoorbeeld, website design, zoekmachine optimalisatie, zoekmachine marketing, email marketing, ontwerpen van een huisstijl, domeinnaam & hosting, verstrekken van opleidingen, en zullen schriftelijk worden gespecificeerd in de aanbieding of opdrachtbevestiging.

7.3. Indien Get-Traffic personeel bij de cliënt(e) detacheert, geschiedt dit uitsluitend voor de overeengekomen periode ter uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan de door Get-Traffic te leveren-,c.q. geleverde zaken en/of verlenen diensten. Leiding en toezicht op gedetacheerd personeel berust te allen tijde bij Get-Traffic.

7.4. Gedetacheerd personeel zal nimmer zijn gehouden tot het verrichten van de bij de cliënt(e) gebruikelijke arbeid.

7.5. Get-Traffic zal de dienstverlening, ook als deze door gedetacheerd personeel plaatsvindt, immer naar beste vermogen en met goed vakmanschap uitvoeren, conform de schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures.

8. Betaling
8.1. De betaling van de factuur dient voor ingang van de werkzaamheden door de client(e) te worden voldaan door overmaking op het op de factuur vermelde banknummer en onder vermelding van ons kenmerk.

8.2. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt(e) in gebreke zonder dat hiervoor door Get-Traffic verdere ingebrekestelling noodzakelijk is.

8.3. Indien de cliënt(e) niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is Get-Traffic gerechtigd het tegoed op het Google Adwords account van de cliënt(e) voor eigen doeleinde te gebruiken.

8.4. De cliënt(e) is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting, wanneer hij meent een vordering op Get-Traffic te hebben, noch is de cliënt(e) gerechtigd tot verrekening van hetgeen Get-Traffic van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Get-Traffic te vorderen te hebben.

8.5. Vanaf het moment, waarop de cliënt(e) in betalingsverzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is de cliënt(e) vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, of gedeelte daarvan, over het openstaande bedrag onverminderd het recht van Get-Traffic op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

8.6. Alle kosten van invordering van het door de cliënt(e) verschuldigde bedrag, waaronder begrepen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de cliënt(e). De hoogte van de aan Get-Traffic verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

8.7. De client(e) is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Get-Traffic telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Get-Traffic gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

8.8. Betalingen van de cliënt(e) aan Get-Traffic zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

9. Reclames
9.1. Indien en voorzover de reclame door Get-Traffic gegrond wordt bevonden, is Get-Traffic uitsluitend verplicht naar zijn keuze het (de) gebrek(en) te herstellen, dan wel de ondeugdelijke dienst te vervangen, dan wel de cliënt(e) hiervoor te crediteren, zonder dat de cliënt(e) daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10. Ontbinding/ schadevergoeding/ opschorting
10.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen of in deze voorwaarden vermeld kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding in geval van toerekenbaar niet nakomen van wezenlijke verplichtingen. Ontbinding dient dan te geschieden per aangetekend schrijven aan de wederpartij, nadat de wederpartij in staat is gesteld om binnen een redelijke termijn van tenminste 30 dagen na eerste constatering en schriftelijke kennisgeving alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

10.2. De cliënt(e) kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor zaken en/of diensten welke nog niet zijn (af)geleverd, respectievelijk uitgevoerd.

10.3. Indien de cliënt(e): a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; b) op hem rustende verplichtingen jegens Get-Traffic na schriftelijke ingebrekestellingniet of niet geheel nakomt; of c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daar voor gestelde termijn te voldoen; of overgaat c.q. besluit toto staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande firma/vennoorschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding; wordt de cliënt(e) geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld aan Get-Traffic onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.4. Get-Traffic is in de in 12.1 t/m 12.3 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijk mededeling aan de client(e); en/of b) enig door de client(e) aan Get-Traffic verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of c) alvorens verder te presteren eerst van de client(e) zekerheid te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

10.5 Indien client(e) niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Get-Traffic gerechtigd eventuele contracten met client(e) te beeindigen. Deze beeindiging staat gelijk aan het voortijdig beeindigen van het contract door client(e). Eventuele opzegkosten zullen komen voor rekening van client(e).

11. Bescheiden/ hulpmiddelen/ adviezen/ geheimhouding e.d.
11.1. Behoudens vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Get-Traffic staat de client(e) er voor in dat de informatie en bescheiden betreffende de verkregen informatie, niet worden gekopieerd of nagemaakt, danwel aan derde, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage worden gegeven of ter hand worden gesteld.

11.2. Get-Traffic heeft het recht modellen, gereedschappen, stempels, matrijzen, programmatuur en eventuele andere hulpmiddelen, welke voor een speciale opdracht zijn vervaardigd en waarvoor gedurende twee jaren geen opdrachten zijn ontvangen, zonder de betrokken cliënt(e) te berichten, te vernietigen.

11.3. Get-Traffic en client(e) verbinden zich alle gegevens van de wederpartij, waaronder informative en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, alsmede alle als vertrouwelijk omschreven zaken ter beschikking gesteld, als strikt vertrouwelijk te behandelen. Get-Traffic en de client(e) staan ervoor in dat hun werknemers en andere door hun ingeschakelde personen zich aan deze geheimhoudingsplicht houden.

12. Industriele c.q. intellectuele eigendomsrechten.
12.1. Tenzij het anders schriftelijk is overeengekomen, is het de cliënt(e) niet toegestaan enige aanduiding omtrent werken, merk-/handelsnamen, (kwaliteits)normaanduidingen, octrooien of andere rechten uit het door Get-Traffic (af)geleverde te verwijderen of hierin te wijzigen of hieraan toe te voegen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het afgeleverde. De cliënt(e) is gehouden dit beding als derdebeding aan zijn client(e) op te leggen.

12.2. Get-Traffic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derde, de worden veroorzaakt door zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van Get-Traffic te hebben verkregen in het (af)geleverde aangebrachte wijzigingen.

12.3. Eigendomsoverdracht  van geleverde zaken of terbeschikkingstelling van programmatuur omvat in geen geval de overgang van intellectuele vermogensrechten, waaronder begrepen patenten en auteursrechten, tenzij partijen uitdrukkelijke en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13. Overmacht
13.1. Indien Get-Traffic door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Get-Traffic gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Get-Traffic op betaling door de client(e) voor reeds door Get-Traffic verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Get-Traffic alsnog gerechtigd zijn overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Get-Traffic tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, lock-outs, gebrek aan hulp-/grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie of watervoorziening, breuk aan machines of gereedschappen, transportmoeilijkheden, brand, oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q bij haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar toeleveranciers, waardoor Get-Traffic haar verplichtingen jegens de cliënt(e) niet (meer) kan nakomen.

14. Limitering aansprakelijkheid
14.1. Behoudens in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Get-Traffic zijn in alle gevallen uitgesloten schade aan zaken die door de client(e) worden gebruikt voor de uitvoering van een bedrijf of beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep, schade als gevolg van winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, of schade als gevolg van aanspraken van derde jegens de client(e). Schade komt slecht voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste het 3-voud van de waarde van de door Get-Traffic geleverde zaken en/of diensten met een maximum van Euro 100.000,00 (honderdduizend Euro). Schade dienst zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan schriftelijk aan Get-Traffic te zijn gemeld. Na het verstrijken van deze termijn zal geen aansprakelijkheid meer worden aanvaard.

14.2. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door verkeerd gebruik van het(af)geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt(e), c.q. uiteindelijke gebruiker, het heeft gebruikt, is Get-Traffic niet aansprakelijk.

14.3. Get-Traffic is in geen enkele vorm aansprakelijk voor zaken en/of diensten die door derde zijn uitgevoerd of waar Get-Traffic retailer van is.

14.4. Aan de website van Get-Traffic kunnen geen rechten worden ontleend. (Fouten voorbehouden).